OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności przedstawia postępowanie administratora danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez stronę internetową www.otbs.olsztyn.pl, zwaną dalej Serwisem.

 2. Polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie nakłada na Użytkowników żadnych obowiązków.

 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/EC (zwanego „RODO”) zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Olsztynie, KRS 0000012322, NIP 7392909328, ul. Grunwaldzka 21A, zwana w dalszej części „Administratorem”.

 4. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług bądź funkcjonalności Serwisu.

 5. Administrator chroni prywatność i przekazywane mu lub zbierane przez niego w inny sposób dane osobowe z zachowaniem należytej staranności. W tym celu używa odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników Serwisu przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnioną modyfikacją oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa. 

 6. Polityka prywatności ma zastosowanie w każdej sytuacji, w której Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników.

 7. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest niemalże każda czynność dokonywana na danych osobowych.

 8. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem oraz nie będą przetwarzane dla celów innych aniżeli określone w niniejszej polityce prywatności.

 9. Administrator przetwarza dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne dla celów przetwarzania określonych w polityce prywatności.

 10. Wszelkie wewnętrzne procedury i zalecenia w oparciu, o które Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu są zgodne z przepisami prawa ochrony danych osobowych, w tym z RODO, wytycznymi polskich i europejskich organów i organizacji zajmujących się ochroną danych osobowych.


 

§2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza numery IP Użytkowników Serwisu. Numer IP nie zawsze, lecz pod pewnymi warunkami może być daną osobową.

 2. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników, w tym dane osobowe – informacje o odwiedzonych podstronach, informacje zapisane w plikach cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i jego pamięci podręcznej, informacje zapisane w local storage przeglądarki internetowej. 

 3. Administrator przetwarza również dane Użytkowników dokonujących elektronicznych zgłoszeń odczytu wodomierza, usterki, zmian naliczeń i adresu korespondencyjnego w postaci ich imienia i nazwiska, miejsca położenia lokalu (miejscowość, ulica, numer budynku i lokalu), adresu korespondencyjnego, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu osobom dokonującym zgłoszen szybkiego i skutecznego powiadomienia zarządcy o określonych faktach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora także w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).§3 PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

 1. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników podmiotom innym niż wymienione w ustępach poniżej.

 2. Na zlecenie Administratora dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane firmom nazwa.pl sp. z o.o. Pana Tadeusza 230-727 Kraków oraz Soft-Hard S.A. 09-407 Płock ul. Graniczna 27. 
 3. Wyżej wymienione podmioty nie stają się przez to administratorami danych osobowych Użytkowników Serwisu i nie mogą ich udostępniać. Wymienione podmioty należy traktować jako odbiorców danych osobowych. Przetwarzają dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu wyznaczonego przez Administratora oraz mając na względzie zasady zgodności przetwarzania z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu przetwarzania, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności danych osobowych

 4. Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty, z którymi współpracuje dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w rozumieniu RODO w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. §4 PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. Użytkownik ma prawo do:

  • dostępu do własnych danych osobowych oraz bezwarunkowego cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w każdym czasie bez podania przyczyny, jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda podmiotu danych,

  • kontroli przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora,

  • żądania sprostowania jego danych osobowych lub ich aktualizacji,

  • żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli przestały być niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, bądź jeżeli cofnął on zgodę na ich przetwarzanie, a nie zachodzi żadna inna przesłanka przetwarzania danych osobowych,

  • sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta z przyczyny mającej swe źródło w konkretnej sytuacji,

  • żądania przekazania jego danych osobowych w celu ich wykorzystania przez podmioty trzecie,

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 2. Dla realizacji uprawnień wymienionych w §3 ust. 1 Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez:

  • wysłanie do Administratora określonego żądania drogą mailową na adres poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  • wysłanie do Administratora określonego żądania na piśmie na adres – ul. Grunwaldzka 21A, 10-123 Olsztyn.

    
   Nie dotyczy to prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, którą można wnieść na adres wskazany na stronie internetowej www.uodo.gov.pl.
    

§5 PLIKI „COOKIES”

 1. Pliki cookies to drobne informacje tekstowe zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, takim jak komputer, smartfon, tablet i inne, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika i właściwe wyświetlenie strony internetowej według preferencji użytkownika. Nie zawierają one wirusów ani złośliwego oprogramowania.

 2. Pliki cookies używane przez Administratora są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym

 3. Pliki cookies mogą być kontrolowane przez Użytkownika za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej w każdym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies Użytkownik może znaleźć zakładkach „pomoc” przeglądarek internetowych.

 4. Przy pierwszej wizycie w Serwisie Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies.

 5. Administrator stosuje pliki cookies sesyjne (pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej bądź innego oprogramowania).

 6. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych zawartych w plikach cookies w następujących celach:

  • utrzymania sesji użytkownika,

  • prowadzenia przez Administratora statystyk dotyczących aktywności Użytkowników w Serwisie.
    

§6 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.